Dossier Inclusie en Diversiteitsmanagement

Inclusie en diversiteit, een steeds belangrijker thema in de huidige maatschappij

Een volwaardige deelname aan de samenleving is niet voor ieder persoon vanzelfsprekend. Er zijn verschillende redenen waarom sommige mensen uitgesloten worden. De een heeft een beperking, de ander is te oud. Herkomst, seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn drie andere redenen waarom personen uitgesloten worden.

Pons Academie over inclusie en diversiteit

Een inclusieve samenleving, dit streven lijkt ver weg maar door er steeds meer aandacht aan te schenken komt inclusiviteit steeds dichterbij. De onderlinge verbondenheid, die is belangrijk. Het zou helemaal niet belangrijk moeten zijn waar dat iemand geboren is, hoeveel hij of zij verdient, of hoe deze persoon zichzelf identificeert.

Toch lijkt het in de huidige maatschappij van het grootste belang en worden personen die niet 100% “normaal” functioneren uitgesloten, alleen maar omdat zij anders zijn dan anderen of omdat er een streepje achter hun naam staat in een van de bovengenoemde categorieën.

Maar wist je dat deze personen veel gevallen juist beter functioneren dan 100%? Dit komt omdat zij wel een hoger niveau van empathie hebben en op een andere manier tegen zaken aan kijken. Bovendien hebben mensen die tegenslag hebben ervaren een grotere levenservaring die zij weer kunnen inzetten voor jouw organisatie.

Diversiteit en inclusie definitie

Alleenstaand van elkaar hebben deze termen een eigen definitie. Voegen we ze bij elkaar, dan kunnen we niets anders zeggen dat diversiteit en inclusie behoren tot de normen en waarden die eigenlijk (per definitie) standaard geaccepteerd in de maatschappij zouden moeten zijn.

Diversiteit betekenis

Het woord diversiteit wordt steeds vaker aangehaald. Multinationals zijn erover bezig en ook overheden hebben het op hun to-do lijst staan. Diversiteit is een hot topic dit laatste decennium, maar ook een ruim begrip, want zo kunnen we diversiteit wel noemen.

Ondanks dat diversiteit an sich een ruim begrip is, lijkt men ermee als doel te hebben dat we diversiteit in geslacht, lichaam, politieke voorkeur, intelligentie, seksuele oriëntatie en de etnische of religieuze achtergrond moeten omarmen.

Inclusie betekenis

Samen doelen optimaal realiseren door alle kwaliteiten beter te benutten. Eigenlijk zegt deze zin precies wat inclusiviteit is.

In het bedrijfsleven zijn er een aantal punten waaraan voldaan moet worden wanneer er over inclusie oftewel inclusiviteit gepraat wordt. In het team moet alles gezegd kunnen worden, mag alles en iedereen er zijn en wordt ieder betrokken op zijn kwaliteiten. De communicatie is open, direct en ook nieuwe ideeën worden op een open manier bekeken. Leidinggevende zijn standvastig en nemen beslissingen vol vertrouwen. Zij stimuleren anderen tot persoonlijke groei.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Inclusief onderwijs

Onvoorwaardelijke acceptatie, dat is waar het om draait bij inclusief onderwijs. Onderwijs waarin kinderen van verschillende afkomst, mét of zonder beperking, bij elkaar komen om te leren, spelen en werken.

Er wordt wel eens gesproken over inclusie wanneer kinderen met een beperking zijn toegelaten op een reguliere school. Maar het enkel toelaten op een school is niet genoeg. Kinderen met een beperking worden in veel van de gevallen alleen toegelaten op reguliere scholen wanneer ze passen bij wat de school te bieden heeft. Is dit niet het geval, dan moeten ze toch naar het speciale onderwijs. Dit is hoe het huidige onderwijssysteem is ingericht.

Bij inclusief onderwijs is het juist andersom. De school past zichzelf aan de te ontvangen leerlingen aan en sluit niemand uit. Een onvoorwaardelijke acceptatie van leerlingen. Dat is waar het om draait bij inclusief onderwijs.

Inclusieve samenleving

Een samenleving waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of niet gelovigen), verschillende klassen, sociale groepen, tegenovergestelde ideologieën, seksuele oriëntatie, etnische afkomst of beperkingen zich ingesloten voelen. In het kort: niemand wordt uitgesloten maar juist geaccepteerd.

Een inclusieve organisatie kan alleen tot stand komen als er duidelijke afspraken zijn over wat te doen als er sprake is van uitsluiting. Daarom is het belangrijk dat er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon is waar men terecht kan. Ook streefcijfers en geformuleerde doelen helpen bij de totstandkoming van een inclusieve organisatie.

Dit zijn allemaal maatregelen die zichtbaar en toetsbaar zijn voor iedereen: maatregelen in de bovenstroom van de organisatie. Om een echt inclusieve organisatie te bereiken is het daarnaast nodig dat er een inclusieve cultuur is. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van organisaties die de inclusie in de bovenstroom goed in orde hadden, maar door het ontbreken van een inclusieve cultuur niet succesvol waren in het bereiken van het doel: de inclusieve organisatie.

Daarom bereik je alleen een inclusieve organisatie met een combinatie van zichtbare maatregelen, beleid en strategie en een inclusieve organisatiecultuur.

Over de opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement

Aandacht besteden aan zowel de bovenstroom als de onderstroom in jouw organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze elkaar sterk beïnvloeden en dat ze beiden nodig zijn.

Voor ieder die binnen de eigen organisatie nauw betrokken is bij vraagstukken rondom inclusie en diversiteit is er de post-hbo opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement. Deze opleiding is van waarde voor personen die zich binnen hun eigen organisatie bezighouden met zaken als inclusiviteit en diversiteit.

Inhoud dossier