AVG - Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Pons Academie handelt daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn.

Pons Academie is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Pons Academie verbonden, studenten* en medewerkers**, maar ook aankomende of voormalige studenten of medewerkers, personen die aan een onderzoek meewerken en bezoekers.

Contactgegevens

Pons Academie - Het Hoogeland
Museumlaan 2
3581 HK Utrecht

T: 030 - 25 46 701
E: info@ponsacademie.nl

KvK: 66781027
IBAN: NL91 INGB 0007 4838 72

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Pons Academie worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboorteplaats en –datum, pasfoto, studentnummer, BSN, IBAN, kopie identiteitsbewijs, diploma’s van (voor)opleiding(en);
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens;
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Belastingwetten, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden van verwerking

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van onderwijsactiviteiten, bedrijfsvoering en onderzoek, waaronder:

 • Inschrijving voor een opleiding of cursus, of aanstelling als medewerker;
 • Verwerking van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
 • Afhandeling van informatieverzoeken;
 • Uitvoering en verbetering van dienstverlening aan studenten en medewerkers;
 • Nadere informatievoorziening over diverse onderwerpen die Pons Academie, studie of werk betreffen;
 • Werving en selectie;
 • Beveiliging en verbetering van onze website;
 • Statistisch onderzoek;
 • Het functioneren van de medewerkers;
 • Interne adresboeken.

Grondslagen van verwerking

Pons Academie verwerkt je persoonsgegevens meestal op grond van:

 • De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Je toestemming voor verwerking in specifieke verwerkingen;
 • Pons Academie verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Pons Academie kan de verwerking van persoonsgegevens door andere organisaties laten uitvoeren. In dat geval wordt er een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd die je privacy rechten waarborgen.

Pons Academie verstrekt onder meer persoonsgegevens aan:

 • De accountant.

Een geanonimiseerde gegevens aan:

Bewaartermijnen

Bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens past ook dat Pons Academie deze niet langer bewaard dan nodig is. Pons Academie volgt daarbij de wettelijke verplichtingen.

Je rechten bij verwerking van persoonsgegevens

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je op grond van de AVG de volgende rechten:

 • Het recht op inzage; door een verzoek in te dienen per e-mail;
 • Het recht om foutieve gegevens te corrigeren (rectificatie): door een verzoek in te dienen per e-mail. Pons Academie kan daarbij niet afwijken van de informatie die is opgenomen de BRP ofwel je officiële documenten zoals legitimatiebewijs etc.;
 • Het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens): Je kunt een verzoek doen per e-mail om je (overtollige) persoonsgegevens te laten verwijderen uit Pons Academie –systemen. Een verzoek kan niet worden gehonoreerd als Pons Academie een bewaarplicht heeft;
 • Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvond op basis van je toestemming, kun je je toestemming altijd intrekken;
 • Bezwaar tegen de verwerking: Je kan bezwaar maken per e-mail als je van oordeel bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet gerechtvaardigd is;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Als je een verzoek hebt ingediend om rectificatie of wissen, of een bezwaar hebt ingediend, kun je vragen de verwerking tijdelijk te staken.

Een e-mail kun je adresseren aan: info@ponsacademie.nl.

Klachten

Als je vindt dat Pons Academie de privacyregels en/of haar privacy beleid niet goed naleeft, kun je een klacht indien bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Dit kan ook als je niet tevreden bent over de afhandeling van een verzoek of bezwaar.

Je kunt bij de directie een klacht indienen per mail, geadresseerd aan: arno.deleeuw@ponsacademie.nl.

* Waaronder ook cursisten worden verstaan

** Waaronder ook personeel dat niet in loondienst is (ZZP-ers) en/of personen die op andere basis werkzaamheden voor Pons Academie verrichten.