Algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn geldig voor open en in-company opleidingen en opdrachten die gestart zijn na november 2020.

Pons Academie - Het Hoogeland

Museumlaan 2
2581HK Utrecht

T: 030-25 46 701
E: info@ponsacademie.nl

Algemeen - artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen;
 • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training;
 • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant;
 • Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld;
 • Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van Pons Academie vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Inschrijven - artikel 2

2.1 Wij nemen binnen vijf werkdagen na inschrijving via onze website contact met je op. Voor onze scholingen hanteren wij een toelatingsbeleid. Wij kunnen je daarom vragen ons kopieën van jouw diploma’s of andere papieren, zoals een motivatie of een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), toe te sturen alvorens je inschrijving te aanvaarden.

2.2 Vanaf het moment van inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Uitvoering - artikel 3

3.1 Pons Academie levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Pons Academie website ten tijde van het startmoment staat vermeld.

3.2 Pons Academie is gerechtigd:

 • de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 • de indeling van opleidingen voor wat betreft locatie en tijdstip te wijzigen;
 • bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training af te lasten. Het minimum aantal deelnemers is per opleiding op de website vermeld. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
 • aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren;
  het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren ten opzichte hetgeen op de website vermeld staat, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht;
 • om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen ten opzichte van het op de website vermelde maximaal aantal deelnemers;
 • Om lesdagen in geval van overmacht (naar het oordeel van Pons Academie) te verschuiven naar een later tijdstip. Onder overmacht kan bijvoorbeeld ziekte van de docent vallen, noodweer of onverwacht bezoek aan een arts.

3.3 Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt vooraf of tijdens de opleiding of training en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Pons Academie, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk mee omgegaan.

Legitimatie - artikel 4

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Pons Academie te tonen.

Examen - artikel 5

Pons Academie leidt in een aantal opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

Betaling - artikel 6

6.1 Op het digitale inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs (is alleen van toepassing op een leergang) in één keer dan wel in vijf gelijke termijnen zal worden voldaan. Indien de contractant een ander is dan de deelnemer dient de opleidingsprijs in een keer voldaan te worden.

6.2 Indien, na facturering door Pons Academie, door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst, worden er € 50, - aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor, of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

6.4 Indien, na facturering door Pons Academie, door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor Pons Academie genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingsregeling - artikel 7

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Pons Academie met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Pons Academie met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Wanbetaling - artikel 8

8.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

8.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Pons Academie worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Pons Academie niet.

8.3 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Pons Academie worden verbroken. Pons Academie is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Annuleren - artikel 9

9.1 Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail. Na aanmelding (insturen van het aanmeldformulier op de website) geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden.

De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Pons Academie. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

9.2 Annulering Open Opleiding:

a. Tot acht weken voor de startdatum van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 25%.

b. Tot zes weken voor de startdatum van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten.

c. Binnen zes weken voor aanvang van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.

9.3 Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Pons Academie. Pons Academie behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 100,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training

9.4 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 8 en 9 zijn overeenkomstig van toepassing.

Van het door Pons Academie versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.

Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pons Academie. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Pons Academie behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis wordt gebracht. Pons Academie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van het belang van de opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

Vertrouwelijkheid - artikel 11

Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.

Aansprakelijkheid - artikel 12

12.1 Pons Academie heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Pons Academie is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Pons Academie beperkt tot het bedrag dat Pons Academie voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.

12.2 In het geval Pons Academie aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Pons Academie veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

12.3 Voor fouten van door Pons Academie ingeschakelde derden is Pons Academie alleen aansprakelijk, indien Pons Academie bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

12.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

12.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Persoonsregistratie - artikel 13

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Pons Academie en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen en trainingen. Pons Academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Recht en geschillen - artikel 14

Vanzelfsprekend heeft Pons Academie ook een klachtenregeling. Je kunt deze vinden op deze website. Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.