PONS Academie

Het Hoogeland
Museumlaan 2
3581 HK Utrecht
t: 030 2546701
e: info@ponsacademie.nl

kvk: 66781027
IBAN: NL91 INGB 0007 4838 72

Het Hoogeland

Klachtenregeling Pons Academie

Hoewel wij ernaar streven op professionele wijze onze opleidingen vorm te geven, kan het zijn dat u toch niet tevreden bent. Het hoort bij onze organisatiecultuur dat klachten serieus genomen worden en u heeft dan ook recht op een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van uw klacht. In de afhandeling van de klachten betrachten beide partijen vertrouwelijkheid.

In onze klachtenprocedure onderscheiden we de volgende stappen:

Stap 1.

Bekendmaken van uw ongenoegen/klacht

Vaak komen klachten voort uit een wederzijds onbegrip, of een niet goed verlopen communicatie. Maak een klacht daarom eerst kenbaar bij de clustercoördinator van uw opleiding. Vermeld daarbij duidelijk wie, of wat de klacht betreft (docent, conciërge, studiemateriaal, lesruimte etc.). Samen met u en de (in voorkomende gevallen) andere betrokkene(n) zal de verantwoordelijke clustercoördinator uw klacht bespreken en tot een oplossing proberen te brengen.

Stap 2.

Formele klacht

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw klacht naar uw mening te ernstig is om direct met de andere betrokkenen te bespreken, of dat uw klacht niet, of te weinig, tot een oplossing is gebracht. In dat geval dient u schriftelijk een officiële klacht in bij de coördinator van de opleiding zoals vermeld in de studiehandleiding.

U vermeld in ieder geval:

- Uw naam

- Uw adres

- Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

- Een duidelijke omschrijving van de klacht

- De datum waarop zich het feit heeft voorgedaan waarop uw klacht betrekking heeft

- Eventuele bewijsstukken, of een duiding daarvan

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Vervolgens zal de directie van Pons Academie het principe van hoor en wederhoor toepassen en tenslotte tot een oordeel komen. U ontvangt uiterlijk 14 dagen na de ontvangstbevestiging, een schriftelijke reactie op uw klacht. Het kan zijn dat u in de behandeling door de directie uitgenodigd wordt voor een gesprek. Indien langere tijd nodig is om uw klacht zorgvuldig te behandelen wordt u hiervan eveneens binnen 14 dagen op de hoogte gesteld. In dat geval wordt aangegeven wanneer u de reactie zult ontvangen.

Stap 3.

Beroep

Mocht het antwoord dan wel de voorgestelde oplossing voor u onbevredigend zijn, dan kunt u in beroep gaan bij de daartoe aangewezen directeur-bestuurder van Pons Academie (zie adres hieronder).

Uw beroepschrift dient u zo duidelijk mogelijk te beargumenteren. Verder dient u het beroepschrift te voorzien van een kopie van alle stukken die betrekking hebben op uw klacht en de behandeling ervan tot deze stap. Binnen 8 weken na ontvangst van uw beroepschrift ontvangt u een reactie van de betreffende directeur-bestuurder van Pons Academie.

Betreffende bestuurder kan besluiten, alvorens tot een uitspraak te komen, om een externe deskundige te raadplegen. Bij de bekendmaking van haar oordeel, zal het bestuur u wijzen op een externe beroepsmogelijkheid: beroep in tweede instantie

Stap 4.

Beroep in tweede instantie (extern)

Na het beroep bij het bestuur van de opleiding kan het zijn dat u nog steeds niet tevreden bent. In dat geval bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij een externe klachtenfunctionaris: drs. Louella Rooijer MBA. Afhankelijk van de aard van de klacht en de inhoud van uw beroepsschrift, zal zij uw beroep behandelen en een voor de organisatie bindende uitspraak doen.

De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee maanden nadat zij de klacht heeft ontvangen uitspraak doen en deze aan u en aan het bestuur van de opleiding bekend maken.

Ten slotte: Schriftelijk ingediende klachten worden 2 jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Adresgegevens klachtenafhandeling

Pons Academie

Arno de Leeuw

Museumlaan 2

3581HK Utrecht